Laatujärjestelmän kautta systemaattiseen johtamistapaan

Rakennamme yrityksenne laatujärjestelmän käytännönläheisesti, käyttäjälähtöisesti ja yhteiskehittämisen menetelmillä ilman jäykkää byrokratiaa, jolloin muutokset juurtuvat yrityskulttuuriinne helpommin.

yritys

Kuka tarvitsee laatujärjestelmää?

 • Kaikki yritykset tarvitsevat systemaattisen tavan toimia.
 • Laatujärjestelmän voi perustaa  palvelemaan yrityksen omaa kyvykkyyttä esimerkiksi kun tavoitellaan suurempaa markkinaosuutta tai parempaa kannattavuutta, sitä ei aina tarvitse sertifioida. Kun sertifiointi kuitenkin tulee ajankohtaiseksi, sen toteuttaminen on helpompaa, kun yrityksellä on siihen jo valmius olemassa.
 • Sertifioitua järjestelmää tarvitsevat yritykset, joiden asiakkaat sitä vaativat tai kilpailu on kovaa ja laatusertifikaatilla voi erottautua kilpailijoista.
Laatujärjestelmän hyödyt

Mitä hyötyä laatujärjestelmästä on?

 • Laatujärjestelmä vastaa kysymyksiin, mihin suuntaan olette menossa, miten sinne pääsette, miten varmistatte asiakastyytyväisyyden tai sujuvat prosessit ja kuinka ylläpidätte henkilöstön osaamista ja motivaatiota.
 • Laatujärjestelmä auttaa yritystä parantamaan kannattavuutta, saavuttamaan suuremman asiakastyytyväisyyden sekä henkilöstötyytyväisyyden.
 • Sertifioitua järjestelmää tarvitsevat yritykset, joiden asiakkaat sitä vaativat tai kilpailu on kovaa ja laatusertifikaatilla voi erottautua kilpailijoista.
laatujärjestelmä

…Mutta laatujärjestelmäthän ovat kalliita, suuritöisiä ja hankalia ylläpitää!?

 • Laatujärjestelmä rakennetaan palvelemaan juuri teidän yrityksenne toimintaa, ei irralliseksi kirjastoksi.
 • Avainhenkilöt otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan muutokset, jolloin käytännöt juurtuvat yritykseenne helpommin, emmekä tuota turhia dokumentteja ylläpidettäväksi.
 • Kun laatujärjestelmä rakennetaan yhdessä, se maksaa itsensä takaisin – tapahtuu vähemmän virheitä, asiakaspalautteissa ei toistu samat syyt, työhyvinvointi paranee kun ihmiset ymmärtävät mitä heiltä odotetaan ja heillä on selkeät toimintatavat. Yhteiskehittämisen menetelmien ansiosta asioita ei ole tarpeen “jalkauttaa” erikseen.
laatujohtaminen

Millainen laatujärjestelmä teille tehtäisiin?

 • Laatu ja työturvallisuus kulkevat käsi kädessä, eikä ole järkevää pitää niitä erillään. Vaikka ette tarvitsisi työturvallisuuden sertifiointia, otamme prosessien suunnittelussa ja kehittämisessä aina huomioon myös työturvallisuusriskit ja niiden hallintakeinot. Käytämme tässä apuna SFS-EN ISO 45001:2018 standardia. Tästä syystä käytämme usein nimitystä “johtamisjärjestelmä”, koska emme keskity pelkästään “laatuun”.
 • SFS-EN ISO 9001:2015 laadunhallinnan standardin avulla yrityksellä on paremmat valmiudet tuottaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset.
 • Aloittavalle yritykselle suosittelemme, että keskitymme aluksi rakentamaan kivijalan kaiken muun perustaksi, ennen kuin rakennamme varsinaista laatujärjelmää. Tässä käytämme apuna organisaation laatuun keskittyvää standardia (SFS-EN ISO 9004:2018).

Laatujärjestelmäprojektin päävaiheet

tarve

Kartoitus

Selvitetään yrityksenne nykytila verrattuna tavoitetilaan, eli tehdään GAP-analyysi, jonka tuloksena saamme selkeän tehtävälistan projektisuunnitelman pohjaksi.

Projektisuunnitelma

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Tunnistetaan resurssit ja voimavarat, tehdään riskienarviointi, asetetaan projektille aikataulu sekä tavoitteet ja lasketaan budjetti. Vaiheistetaan projektin eri osa-alueet tärkeys- ja suoritusjärjestykseen.

Implementointi toteutus

Laitetaan töpinäksi

Aloitetaan “varsinainen työ”. Kuvaamme yhdessä henkilökuntanne kanssa teille kriittisimmät prosessit sellaisessa muodossa, josta teille on eniten hyötyä. Ovatko ne prosessikuvauksia, palvelupolkukuvauksia, työ- tai toimintaohjeita, se riippuu teidän tarpeestanne. Samalla laaditaan prosessien laatu- ja tehokkuusmittarit ja etsitään tavat mitata prosessien toimivuutta, jotta kykenette jatkossa tekemään päätöksiä kerätyn tiedon perusteella. Tässä vaiheessa voimme myös digitalisoida johtamisjärjestelmänne siihen tarkoitetun ohjelmiston avulla.

auditointi

Loppusuoralla

Lopuksi suoritamme sisäisen auditoinnin sekä johdonkatselmuksen, joiden tuloksina teillä on tiedossa seuraavat parantamiskohteet. Tässä vaiheessa teidän tulisi olla valmiita kolmannen osapuolen suorittamaan auditointiin sertifikaattihakemuksen yhteydessä. Voimme avustaa tässä prosessissa sekä tukea teitä jatkamaan johtamisjärjestelmänne ylläpitoa vuokralaatupäällikkö-palvelullamme.

prosessi_kadet

Mitä, milloin ja kenelle – laatujärjestelmä pähkinänkuoressa

| Laatujärjestelmä | No Comments
Laatu ei tarkoita pelkkää täydellistä lopputuotetta. Laatu on kokemus, jonka varmistamiseksi yrityksen täytyy kiinnittää huomiota prosessien kulkuun kaikissa vaiheissa. Miksi laatu ja sen hallinta on tärkeää, ja miten yritykset voivat…
prosessi_keltainen_nelio

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta laatu?

| Laatujärjestelmä | 2 Comments
Laatu ei tarkoita pelkkää täydellistä lopputuotetta. Laatu on kokemus, jonka varmistamiseksi yrityksen täytyy kiinnittää huomiota laadukkaisiin prosesseihin kaikissa vaiheissa. Miksi laatu ja sen hallinta on tärkeää, ja miten yritykset voivat turvallisesti sekä helposti varmistaa, että…
ukkeli_soittaa

5 vinkkiä RALAn käyttäjälle – näin parannat laatujärjestelmääsi

| Laatujärjestelmä | No Comments
Erilaisilla toiminnan- ja laadunohjausjärjestelmillä varmistetaan yrityksissä laadukkaan toiminnan toteutuminen vaihtelevin kriteerein ja arvoasteikoin. Laatujärjestelmiä löytyy monia erilaisia, niin alakohtaisesti räätälöityjä kuin toimialarajat ylittäviä standardeja. Voivatko toisistaan hieman eroavat laatujärjestelmästandardit oppia…